Nejste přihlášeni, nebo registrováni!

Akinu

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI AKINU CZ s.r.o.

PRO OBCHODNÍ PARTNERY - ODBĚRATELE

(dále jen VOP)

 

I. Úvodní ustanovení a výklad pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti AKINU CZ s.r.o., IČO: 25749536, DIČ: 25749536 se sídlem Horoměřice, Zelená 495, PSČ 252 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66781 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi dodavatelem a odběratelem.
 2. Dodavatelem je společnost AKINU CZ s.r.o., která vystupuje v závazkovém vztahu vůči odběrateli jako prodávající, poskytovatel služeb, dodavatel jakýchkoliv výrobků, zboží či komodit.
 3. Odběratelem je jakákoliv fyzická či právnická, jenž v rámci své podnikatelské činnosti vystupuje v závazkovém vztahu jako kupující, příjemce plnění a subjekt povinný zaplatit za přijaté plnění cenu. Odběratelem není dle těchto VOP spotřebitel.
 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto VOP také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. OZ je v těchto VOP zkratka používaná pro označení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 6. Plnění je plnění jakéhokoliv druhu poskytnuté dodavatelem odběrateli dle podmínek sjednaných mezi dodavatelem a odběratelem v konkrétním případě v rámci závazkového vztahu.
 7. Dodací list je jakýkoliv písemný doklad nebo předávací protokol dokládající dodání plnění dodavatelem odběrateli.
 8. Místo plnění je Mělnická 338, 277 01 Dolní Beřkovice dodavatele, není-li v rámci konkrétního závazkového vztahu písemně sjednáno jinak.
 9. Závazkový vztah znamená jakoukoliv kupní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o obstarání věci či jinou smlouvu, dohodu či ujednání, které zakládají závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Závazkovým vztahem se rozumí i taková smlouva či dohoda, která není upravena v OZ jako smluvní typ, pokud smluvní strany dostatečně jasně určily předmět svých závazků.


II. Vznik závazkového vztahu

Ke vzniku závazkového vztahu dochází:
 • Podpisem písemné smlouvy, písemné dohody či jiného písemného ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, jejichž součástí je odkaz na tyto VOP.
 • Písemnou akceptací písemné objednávky odběratele ze strany dodavatel bez výhrad.
 • Konkludentní akceptací písemné objednávky odběratele dodavatelem formou dodání plnění požadovaného v písemné objednávce.
 • V případě výhrad dodavatele k objednávce odběratele písemnou akceptací upravené nabídky dodavatele ze strany odběratele.
 • Elektronickou objednávkou na adrese b2b.akinu.cz, a splnění podmínek minimálního odběru 4000 Kč bez DPH a minimální objednací jednotky 1 kartón u produktů krmiva a 1 ks u ostatních produktů.III. Plnění

 1. Předmět plnění musí být vždy v rámci každého závazkového vztahu písemně specifikován.
 2. Dodavatel dodá plnění odběrateli v dodacím termínu sjednaném v rámci závazkového vztahu ve sjednaném místě plnění. Dokladem prokazujícím dodání plnění je dodací list potvrzený odběratelem.
 3. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající ze závazkového vztahu v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Nastanou-li při realizaci závazkového vztahu okolnosti, za kterých je vhodné změnit podstatnou část závazkového vztahu (dodací termín, lhůtu splatnosti, předmět plnění, místo plnění apod.), požádá smluvní strana, u které tyto okolnosti nastanou či se o nich dozví, písemně druhou smluvní stranu o sjednání změny podmínek závazkového vztahu a uvede konkrétní návrh změn včetně jejich odůvodnění. Ke změnám závazkového vztahu může dojít pouze v případě, že byly písemně sjednány oběma smluvními stranami.
 5. Dodavatel je oprávněn část plnění zajistit prostřednictvím třetích osob i bez souhlasu odběratele. V takovém případě dodavatel odpovídá za dodržení všech povinností vyplývajících pro jeho stranu ze závazkového vztahu, jako by je plnil sám.
 6. Vlastnické právo k plnění přechází na odběratele zaplacením celé ceny za plnění.

 IV. Cena a platební podmínky

 1. Cena za plnění je mezi dodavatelem a odběratelem sjednána písemně v rámci každého jednotlivého závazkového vztahu nebo je stanovena na základě vzájemně písemně odsouhlaseného ceníku dodavatele.
 2. Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené dle předpisů platných v den vystavení faktury.
 3. Faktura je zaslána na adresu odběratele a obsahuje vždy číslo příslušné objednávky.
 4. Nebyla-li sjednána úhrada kupní ceny předem, je dodavatel oprávněn před dodáním plnění odběrateli požadovat úhradu zálohy na cenu, a to až do sjednané výše ceny.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo vystavovat elektronické faktury a odběratel s vystavováním elektronických faktur souhlasí. Elektronická faktura je zaslána dodavatelem na e-mailovou adresu, kterou odběratel sdělí dodavateli.
 6. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, tak pro dodaní zboží je nutná platba předem. V případě, že se strany dohodnou na splatnosti tak platí následující podmínky.
 7. Odběratel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy mu byla doručena faktura, fakturu vrátit dodavateli z důvodu vad, které musí vytknout v písemném odůvodnění. V takovém případě lhůta splatnosti vrácené faktury neběží. Lhůta splatnosti počne plynout nejdříve doručením faktury odpovídající sjednaným náležitostem. Dodavatel je povinen vytčené vady přezkoumat, případně odstranit. Pokud odběratel nevrátí dodavateli fakturu s řádným odůvodněním ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení odběrateli, má se za to, že je faktura vystavena řádně a je dokladem o realizaci závazkového vztahu a o rozsahu dodavatelem poskytnutého plnění.
 8. Dodavatel vystavuje fakturu nejdříve v den písemného potvrzení dodacího listu ze strany odběratele, který se vztahuje k plnění, jehož cena je předmětem fakturace.
 9. Cena je považována za zaplacenou okamžikem, kdy je připsána na účet dodavatele.
 10. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je odběratel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,025% dlužné částky za každý den prodlení.


V. Odpovědnost za vady

 1. Dodavatel se zavazuje dodat plnění vždy v souladu s podmínkami a požadavky na plnění sjednanými v rámci závazkového vztahu, zejména ve sjednaném množství, jakosti a provedení.
 2. Plnění bude zabaleno a připraveno pro přepravu sjednaným nebo obvyklým způsobem spolu s doklady nezbytnými pro převzetí a k užívání plnění či sjednanými v rámci závazkového vztahu.
 3. Dodavatel odpovídá za vady plnění dle příslušných ustanovení OZ, není-li v těchto VOP či v rámci konkrétního závazkového vztahu sjednáno výslovně jinak.
 4. V případě dodání plnění, které má vady, může odběratel uplatnit vůči dodavateli následující postup

  a) V případě podstatného porušení smlouvy má odběratel právo
   - na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
   - na odstranění vady opravou věci
   - na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
   - odstoupit od smlouvy

  Odběratel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele. To neplatí, žádal-li odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady ve lhůtě 30 dnů či oznámí-li    odběrateli, že vady neodstraní, může odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy.

  b) V případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy má odběratel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní smlouvy.
 1. Smluvní strany mohou dohodou sjednat písemně jiný způsob odstranění vady, než který je uveden výše.
 2. Volbu mezi nároky oznámí odběratel dodavateli vždy písemně na e-mailovou adresu info@akinu.com. Dodavatel vyrozumí odběratele o výsledku reklamačního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí oznámení od odběratele o vadách a od uplatnění nároku na odstranění vad.


VI. Komunikace stran

 1. Komunikace stran může probíhat písemně na adresy či e-mailové adresy sjednané v souvislosti se závazkovým vztahem, telefonicky či osobně prostřednictvím svých zaměstnanců a oprávněných zástupců.
 2. Písemnosti se doručují na adresu sídla smluvní strany, která je uvedena v den odeslání písemnosti v registru ekonomických subjektů vedených při MFCR, do datové schránky smluvní strany, nebo na e-mailovou adresu, kterou si při vzniku závazkového vztahu smluvní strany sjednají. Zpráva zasílaná e-mailem je považována za doručenou pouze v případě, že druhá smluvní strana zašle obratem potvrzení o přijetí zprávy.
 3. Písemnosti týkající se, byť nepřímo, trvání, účinnosti, změny či zrušení závazkového vztahu musí být doručeny doporučenou poštou s dodejkou nebo do datové schránky smluvní strany.

VII. Náhrada škody, okolnosti vylučující odpovědnost

 1. Dodavatel i odběratel nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů, těchto VOP a dle sjednaných podmínek konkrétního závazkového vztahu.
 2. Dodavatel i odběratel se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
 3. Smluvní strany neodpovídají za prodlení se splněním svých závazků způsobeným okolnostmi vylučujícími odpovědnost, tj. tzv. vyšší mocí.
 4. Každá smluvní strana se zavazuje upozornit písemně bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění jejích povinností ze závazkového vztahu. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k překonání okolností vylučujících odpovědnost.

VIII. Ukončení závazkového vztahu

 1. K ukončení závazkového vztahu dochází:
  a) písemnou dohodou smluvních stran;
  b) odstoupením smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů;
  c) odstoupením v případě podstatného porušení povinností, pokud smluvní strana, která povinnost porušila, nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené k nápravě druhou smluvní stranou v písemné výzvě, nebo pokud smluvní strana v jednom závazkovém vztahu porušila povinnost nejméně podruhé;
  d) odstoupením z důvodu zahájení insolvenčního řízení ve vztahu k dodavateli či odběrateli jakožto dlužníkovi, nebo v případě rozhodnutí o zrušení a likvidaci dodavatele či odběratele nebo v případě vstupu do likvidace dodavatele či odběratele.
 2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s plněním peněžitých závazků delším než 30 dní.

IX. Platnost a účinnost VOP

 
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022.

X. závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást ujednání jakéhokoliv závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve smyslu ustanovení § 1751 OZ.
 2. Odchylná ujednání písemně sjednaná mezi dodavatelem a odběratelem v rámci jednotlivého závazkového vztahu mají přednost před VOP.
 3. Tyto VOP, závazkový vztah, jakož i práva a povinnosti stran vyplývající ze závazkového vztahu, ať již výslovně upravená či neupravená se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak OZ.
 4. Odběratel není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze závazkového vztahu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele na třetí osobu.
 5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení závazkového vztahu či těchto VOP, je neplatné pouze toto ustanovení, pokud z jeho obsahu či okolností, za nichž bylo sjednáno, jednoznačně nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu a ostatního ustanovení závazkového vztahu či těchto VOP.
 6. Tyto VOP jsou pro odběratele i dodavatele závazné jako součást závazkového vztahu. Uzavřením závazkového vztahu přistupuje odběratel k těmto VOP.
 7. Strany se výslovně dohodly, že je vyloučena aplikace § 1740 odst. 3, § 1799 a § 1800 OZ. Odběratel bere uvedená ustanovení na vědomí a necítí se být ve smyslu OZ slabší smluvní stranou ve srovnání s dodavatelem.
 8. VOP jsou uvedeny na internetové adrese https://b2b.akinu.cz/s89-obchodni-podminky
 9. Veškeré spory vyplývající ze závazkového vztahu či se závazkovým vztahem související budou řešeny soudy v ČR místně příslušnými dle sídla dodavatele.
 10. Odběratel při uzavření závazkového vztahu s dodavatelem potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný.